OCTOBER 24, 2022 Od Administrator

Uputstva za koristenje portala


Kreiranje i korisničkog računa na www.nic.ba


Da bi ste registrovali naziv domena na portalu www.nic.ba neophodno je da na portal www.nic.ba imate prethodno registrovan korisnički račun.
Korisnički račun na www.nic.ba možete kreirati sa podacima pravnog ili fizičkog lica. Podaci koji se prikupljaju za pravna lica su:

 • Naziv
 • ID broj
 • PDV broj (ukoliko pravno lice ima PDV broj)
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Email adresa

Podaci koji se prikupljaju za fizička lica su:

 • Ime i Prezime
 • Datum rođenja
 • Adresa boravka
 • Broj telefona
 • Email adresa

Ukoliko od ranije imate kreiran korisnički račun, a ne možete se logirati, pristup korisničkom računu možete obezbijediti odabirom opcije „zaboravljena lozinka“.
Postupak registracije korisničkog računa je sljedeći:
Na početnoj stranici portala www.nic.ba odaberite opciju „Registracija“

 

Odabirom opcije „Registracija“ na desnom dijelu stranice otvorit će se prozor koji omogućuje unos podataka.

 Prvo što bi ste trebali uraditi je odabir da li se kaorisnički nalog pravite kao pravno ili kao fizičko lice.

Po odabiru vrste lica za koje pravite račun potrebno je unijeti korinsničko ime, email adresu i lozinku za budući korisnički račun.
Korisničko ime treba da bude dužine od najmanje 4 znaka do najviše 20 znakova, ne može biti odvajano space-om ili zarezom.
Email adresa mora biti validna i ne može biti od ranije korštena. Korisnički račun na www.nic.ba veže se za email adresu, tj. jedna email adresa može biti vezana za samo jedan korisnički račun.
Lozinka mora sadrzavati 8-23 karaktera, Najmanje po jedno veliko i malo slovo, te minimalno jedan broj i jedan od specijalnih karaktera:! @ # $ * () + ^ & : ; ?.

Ukoliko ste u prvom koraku odabrali da korisnički račun pravite za fizičko lice, onda u drugom koraku unosite ime, prezime, datum rođenja i odabirete državu boravka.

Ukoliko ste u prvom koraku odabrali da korisnički račun pravite za pravno lice onda u drugom koraku unosite naziv kompanije, ID broj kompanije (obavezan podatak), porezni broj (opcioni podatak) i državu gdje je pravno lice registrovano.

Treći korak je unos podataka o adresi, mjestu boravka, ppštanskom broju, pozivnom broju (pozivni broj će biti odabran na osnovu odabira države boravka) i broj telefona.

Po unosu podataka odabirom opcije “Završi” korisnički račun bi trebao biti kreiran. Ukoliko je proces kreiranja korisničkog računa uspješno završen dobit ćete poruku "Uspješno ste završili registraciju".

Ukoliko neki od podataka bude neodgovarajući ili bude nedostajao dobit ćete dogovarajuću poruku.
Posljednji korak pri kreiranju korisničkog računa je potvrda putem linka koje je po uspješnoj registraciji poslan na email adresu koja je korištena pri kreiranju korisničkog računa. Potrebno je da provjerite dolaznu poštu i klikom na link potvrdite registraciju.

 

Logiranje u korisničko okruženje

 

Registrovani korisnici na ovom portalu mogu registrovati nazive domena, imati uvid u stanje registracije i ostale operacije sa nazivima domena.

Opcija logina na portal se nalazi u gornjem desnom uglu iza male ikone, prelaskom kursora otvorit će se padajući meni sa opcijama za registraciju i logiranje.

 

Odabirom opcije "Logiranje" otvorit će se novi prozor koji omogućuje unos parametara neophodnih za login registrovanih korisnika na portal.

Neophodni parametri za login su "Korisničko ime" i "Lozinka".
Korisničko ime se odabire prilikom registracije i korisnik bi trebao znati taj parametar. Ukoliko je iz nekog razloga korisničko ime nepoznato, moguće je iskoristiti opciju "Zaboravljeno korisničko ime". Korištenjem opcije "Zaboravljeno korisničko ime" na email adresu korisnika se isporučuje korisničko ime odabrano prilikom registracije.

Lozinka je također neophodan parametar za login na portal, odabire se i unosi prilikom registracije. Registrovani korisnik bi trebao znati odabranu lozinku koju će iskoristitit prilikom svakog logina. Ukoliko je lozinka nepoznata, moguće je iskoristiti opciju "Zaboravljena lozinka". Korištenjem opcije za zaboravljenu lozinku, korisnik ulaziu proceduru kreiranja nove lozinke.

Kada su poznati "Korisničko ime" i "Lozinka" moguće je na sljedeći način, kao registrovani korisnik, ostvariti login na portal.

 1. Unijeti korisničko ime
 2. Unijeti lozinku
 3. Klikom na polje recaptcha (opcija "I'am not a robot" - "Nisam robot") potvrditi da niste robot.
 4. Klikom na polje prijava kao registrovani korisnik ostvariti login na portal.

Opcinalno, moguće je odabrati opciju "Zapamti me". Što omogućuje da prilikom sljedećeg logina korisničko ime i lozinka budu zapamćeni od strane web browsera.

 

Promjena podataka o name serverima

 

Da bi se izvršila promjena NS podataka (FQDN) potrebno je logirati se na www.nic.ba i odabrati meni Moj.ba domen/Naziv domena. Nakon otvaranja dijela menija „Naziv domena“ prikazat će se spisak domena koje može administrirati korisnik naziva domena odosno neki od kontakata. Pored naziva domena za koji se želi izvršiti izmjena potrebno je kliknuti tipku „Detalji“. Po otvaranju detalja za naziv domena neophodno je provjeriti da li je popunjeno polje „Svrha korištenja naziva domena“

Ukoliko polje „Svrha korištenja naziva domena“ nije popunjeno, isto je potrebno popuniti odgovarajućim podatkom te kliknuti tipku izmijeni (koje se nalazi desno od polja svrhe).

Važna napomena: Podaci o name serverima (FQDN) koji se unesu neće biti spašeni ukoliko polje „Svrha korištenja naziva domena“ nije popunjeno!

 Ukoliko je svrha već upisana onda se samo upisuju imena servera te se klikne tipka "Izmijenikoje se nalazi ispod polja za unos FQDN naziva servera.

Ukoliko je polje svrha već popunjeno tada je dovoljno unijeti imena servera te se klikne tipka "Izmijeni" koje se nalazi ispod polja za upis servera.

 

Promjena kontakata - administrativnog, tehničkog i kontakta za plaćanje

 

Da bi se izvršila promjena podataka za neki od kontakata za naziv domena ispod .ba potrebno je logirati se na www.nic.ba i odabrati meni „Moj.ba domen/Naziv domena“.

 

Po uspješnom logiranu prikazati će se podaci o nazivu domena, datumu aktivacije, a u desnom dijelu prozora se nalazi tipka „Detalji“ koju je potrebno kliknut kako bi se otvorio novi interfejs/prikaz koji se sastoji od dva dijela „Upravljanje domenom“ i „Upravljanje kontaktima“.

 

U potonjem se vrše izmjene kontakta odnosno postoji mogućnost da se izmjene svi kontakti za naziv domena izuzev korisnika domena.

 

Da bi izmjena bila izvršena potrebno je da email adresa novog kontakta (administrativnog, tehničkog ili kontakta za plaćanje) bude povezana sa korisničkim računom registrovanim na www.nic.ba koji otvara budući kontakt.

Nakon sto je zatražena izmjena email kontakata, potrebno je da se budući kontakt loguje sa novim računom (prilikom prijave se upisuje isključivo korisničko ime koje ste odabrali, a ne email adresa) i odabere na padajućem meniju „Moj.ba domen/Naziv domena /Pozivnice“. Nakon što se prihvati pozivnicu/e željena izmjena će biti izvršena.

 

Promjena korisnika za naziv domena

 

Procedura promjene korisnika je sljedeća:

Logirate se u korisničko okruženje na www.nic.ba, u meniju birate "MOJ .BA DOMEN" i u podmeniju "Naziv domena", otvorit će se prozor sa registrovanim nazivima domena. Uz odabrani naziv domena nalazi se  dugme "Trade", klikom na "Trade" otvorit će se prozor koji omogućuje promjenu korisnika naziva domena.

Napomena: Da bi bilo moguće uraditi promjenu korisnika, novi korisnik mora imati kreiran korisnički račun na www.nic.ba.

Promjena korisnika se inicira unosom email adrese budućeg korisika naziva domena u polje "Email" i klikom na dugme "PROMJENA". Email adresa mora biti ona koja je iskorištena za kreiranje korisničkog računa (na www.nic.ba) budućeg korisnika naziva domena.

Promjena korisnika je naplativa operacija.

Po opisanom iniciranju promjene korisnika, na email adresu koja je unijeta kao email adresa novog korisnika naziva domena doći će predračun. Plaćanjem predračuna odabrani naziv domena prelazi na novog korisnika.

Ukoliko u roku od 10 dana predračun za promjenu korisnika ne bude izmiren, isteći će period plaćanja i mogućnost promjene korisnika za konkretnu iniciranu promjenu.

 

 

Promjena registrara za naziv domena ( Transfer )

 

Ukoliko kao korisnik određenog naziva domena ispod .ba domena želite da promijenite dosadašnjeg registrara potrebno je da imate Auth-Info kod, ovaj kod može biti prepoznat i kao kod za transfer.

Logirat ćete se na korisnički račun kod sadašnjeg registrara i potražiti Auth-Info kod ili kod za transfer naziva domena. Ukoliko vaš dosadašnji registrar ne omogućava traženje ovog koda kroz korisničko okruženje, kod ćete zatražiti kroz neki od dostupnih kanala komunikacije sa registrarom. Registrar je dužan da na zahtjev korisnika isporuči kod za transfer naziva domena na novog registrara.

Ukoliko novi registrar na svom portalu omogućava prenos naziva domena sa drugih registrara na svoje registrarsko okruženje, iskoristit ćete kod koji ste preuzeli kod trenutnog registrara.

Konkretno, ukoliko ste korisnik naziva domena koji dolazi na www.nic.ba registrar, uradit ćete sljedeće.
1. Ukoliko nemate korisnčki nalog na nic.ba, kreirat ćete novi korisnički nalog sa podacima o korisniku naziva domena, pravno ili fizičko lice.
2. U korisničkom okruženju ćete potražiti dugme sa nazivom „Prenos naziva domena“

Na portalu www.nic.ba dugme za prenos naziva domena na UTIC registrar se nalazi u okruženju za upravljanje nazivima domena.

3. Unijet ćete naziv domena i AuthInfo kod (kod za transfer)

Klikom na dugme sa slike otvorit će se novi prozor sa poljima za unos dva podatka: naziv domena i Auth-info kod.4. Odabrat ćete opciju za prenos naziva domena, dugme "Prenesi domen"


NAPOMENA: Naziv domena se piše u punom formatu, tj. pišete naziv.ba! Ukoliko izostavite dio naziva, tačku ili „.ba“ transfer neće biti izvršen.

Promjena registrara je naplativa operacija i naplaćuje se prema važećem cjenovniku. Predračun za korisnike koji naziv domena prenose na UTIC će biti poslan emailom.

 

Auth-Info kod ili kod za transfer za prenos naziva domena

 

Kod za prenos naziva domena se naziva Auth-Info kod, nekada kod za prenos ili kod za transfer. Radi se o kodu koji omogućava da korisnik izvrši promjenu registrara. Moguće je da se prilikom prenosa naziva domena ujedno izvrši i promjena korisnika, pošto su obje promjene naplative, od novog korisnika naziva domena odabrani registrar će naplatiti obje izvršene operacije.

Ukoliko korisniku naziva domena registrar nije omogućio da samostalno dođe do Auth-Info koda, dužan je na zahtjev korisniku dostaviti ovaj kod.

Korisnici naziva domena koji su domen zakupili kod UTIC-a, putem portala www.nic.ba, do Auth-Info koda dolaze na sljedeći način.

Potrebno je logirati se na portal i u dijelu menije "MOJ .BA DOMEN" odabrati "Naziv domena".

Dalje je potrebno pronaći naziv domena za koji korisnik treba Auth-Info kod i odabrati dugme "Detalji".

Otvorit će se novi prozor sa dostupnom opcijom za slanje Auth-Info koda na email adresu korisnika.

Klikom na dugme "Pošalji" Auth-Info kod će biti poslan na email adresu korisnika naziva domena.

Auth-Info kod  prilikom registracije naziva domena UTIC šalje korisniku koji naziv domena zakupljuje na www.nic.ba portaku, nakon izmirenja predračuna za zakup naziva domena. Opisana opcija omogućuje korisniku da bilo kada po izmirenju predračuna ponovo dobije Auth-Info kod.